Ocena dojrzałości procesów

Pierwszym krokiem do ulepszania i optymalizowania procesów jest umiejętność spójnego oceniania ich poziomów wydajności – określanych mianem dojrzałości procesów. Przeprowadzana ocena służy lepszemu zrozumieniu stanu obecnego organizacji, ocenie w jakim stopniu potrafi ona dostarczać efektywne usługi informatyczne dla swoich Klientów. Ocena dojrzałości procesów IT odbywa się zawsze w odniesieniu do zbioru dobry praktyk ITIL.

Korzyści dla organizacji

Ocena dojrzałości procesów musi być przeprowadzana w sposób usystematyzowany. Pozwala to organizacjom działającym w modelu usługowym na obiektywne spojrzenie nie tylko na swoje procesy, ale na całą organizację usługową, począwszy od wczesnej fazy strategii usług aż do fazy, w której oferowane usługi są utylizowane.

Ocena tak szerokiego aspektu cyklu życia usług możliwa jest poprzez ocenę procesów, będących częścią każdej fazy cyklu życia usług. Innymi słowy, usługa najpierw dekomponowana jest do poziomu, na którym zdefiniowane są procesy w organizacji, a następnie dokonywana jest właściwa ocena tych procesów.

By zapewnić, że ocena dojrzałości procesowej organizacji wspiera ogólną strategię rozwoju organizacji IT, sponsor oceny oraz zespół oceniający muszą w pierwszej kolejności zdiagnozować główne cele i zamierzenia przeprowadzanej oceny.

Jak przeprowadzana jest ocena dojrzałości procesów?

Pierwszym etapem oceny jest przeprowadzenie wstępnych rozmów z wyższym kierownictwem organizacji IT. Tzw. wywiad środowiskowy pozwoli na zrozumienie faktycznych potrzeb organizacji, poznanie dokładnego modelu, w jakim usługi IT są oferowane dla klientów.

Indywidualne podejście do organizacji jest w tym elemencie niezbędne, gdyż zbyt generyczne podejście mogłoby skutkować brakiem zrozumienia faktycznych potrzeb organizacji. W ostateczności, otrzymany raport i jego zawartość mogłaby się rozminąć z oczekiwaniami sponsora.

Gdy model usługowy organizacji zostanie już określony i wszystkie usługi zostaną zdefiniowane, nastąpi dekompozycja usług do poziomu procesów IT. Pozwoli to na określenie grup/zespołów, którzy będą na dalszych etapach oceny brać czynny udział w ocenie dojrzałości procesów IT. Spotkanie z zespołami będzie stanowić pierwszy krok w faktycznej ocenie, na którym zostanie przedstawiony cel oceny (uzgodniony z głównym sponsorem) oraz sposób przeprowadzenia oceny.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*