13 marca Peter Hepworth, CEO firmy AXELOS, poinformował o wprowadzeniu nowej ścieżki kwalifikacyjnej – ITIL Practitioner. Ma ona mocniej akcentować umiejętności menadżerów IT do adaptowania dobrych praktyk IT, opisanych w publikacjach ITIL. Nacisk położony został na praktyczne umiejętności inicjowania i realizacji inicjatyw doskonalących.

Decyzja o wprowadzeniu nowej certyfikacji była oparta o wyniki rozmów, jakie organizacja AXELOS przeprowadziła z praktykami z całego świata w obrębie zarządzania usługami IT. Podzielili się oni swoimi uwagami i spostrzeżeniami, które następnie zostały dokładnie przeanalizowane. Nowa certyfikacja wraz ze wspierającymi publikacjami będzie stanowić praktyczne uzupełnienie obecnie istniejących publikacji ITILv3.

Nowy certyfikat ITIL Practitioner

Egzamin będzie opierać się na rozmaitych elementach obecnej wersji ITIL, jednak z głównym naciskiem na fazę ustawicznego doskonalenia usług (ang. Continual Service Improvement). Tym samym, ma on dodać pewności menadżerom IT,  że członkowie ich zespołów będą gotowi i zdolni inicjować i z sukcesem realizować inicjatywy doskonalące.

Jednocześnie podkreślono, że nowa ścieżka ITIL Practitioner nie zastąpi ścieżek już istniejących. Warunkiem koniecznym, który będą musieli spełnić kandydaci, będzie posiadanie certyfikatu ITIL Foundation. Podkreślono również, że zdanie nowego egzaminu nie będzie warunkiem do rozpoczęcia dalszej ścieżki kwalifikacyjnej do uzyskania tytułu eksperta. Dodatkowa certyfikacja ma stanowić uzupełnienie dla osób, które rozpoczęły ścieżki Lifecycle Stream i/lub Capability Stream, ukierunkowujące jednocześnie na praktyczne umiejętności adoptowania dobrych praktyk IT.

Cele ITIL Practitioner

  • Dostarczenie praktycznych wskazówek jak skutecznie realizować inicjatywy doskonalące celem maksymalizacji korzyści dla organizacji z adoptowania dobrych praktyk;
  • Poprawa umiejętności osób do praktycznego wykorzystania zbioru dobrych praktyk i do wytworzenia maksymalnych korzyści dla biznesu;
  • Użycie nowych technologii w celu zwiększenia jakości dostarczanych i świadczonych usług;
  • Wzmocnienie wartości ITSM poprzez integrację z innymi dobrymi praktykami i metodologiami.

Wiadomo także, że będzie on dodatkowo punktowany, aczkolwiek na chwilę obecną nie przekazano żadnych szczegółowych informacji na ten temat.

Więcej informacji o ITIL Practitioner stronie AXELOS. Komunikat o wprowadzeniu certyfikatu ITIL Practitioner został przekazany przez CEO firmy AXELOS: