Wielu dostawców usług informatycznych przechodzi lub dostrzega potrzebę transformacji swoich funkcji oraz roli, jaką odgrywa w biznesie. Chmura (ang. Cloud Computing), urządzenia mobilne, a teraz Big Data – wszystkie te trendy potwierdzają nadejście kolejnej generacji możliwości, zarówno w zakresie i sposobie wykorzystania technologii informatycznych, a także ich wpływu i ważności w dostarczaniu wartości do biznesu. Wpływ tych trendów, a szczególnie Big Data, stworzy dla dostawców usług informatycznych  nowe możliwości opracowywania innowacyjnych produktów i usług, nowych kanałów interakcji z klientem i co ważniejsze – zmusi do kolejnego zastanowienia się zarówno nad rolą IT w biznesie jak i w samych procesach biznesowych.

Postrzeganie usług IT jedynie w aspekcie redukcji kosztów może skutkować zbytnim odejściem od istoty modelu usługowego – dostarczaniu wartości. Niestety, zbyt często strategia usług informatycznych jest budowana w oparciu o założenia CFO, które w głównej mierze koncentrować się będzie na koszcie IT i sposobie jego redukcji.

Nowa fala technologii i trendów (choćby Big Data) niesie ze sobą potencjał zmian, który przez część firm może i z pewnością będzie wykorzystany do zmiany zarówno swojego funkcjonowania jak i generowanych przez nich wartość dla biznesu. Niektóre z firm wpiszą potencjał technologii do innowacji w swój model biznesowy. Dla innych będzie to okres, w którym stawiać się będą w roli inicjatora, dostarczając zasoby swojej infrastruktury dla innych, którzy tę wartość będą generować.

W obecnym czasie nowe technologie i trendy (Big Data) tworzą szansę na przemyślenie tradycyjnych modeli, przeanalizowanie raz jeszcze, jakie funkcje IT będą potrzebne oraz pełne zrozumienie zależności pomiędzy technologią a możliwościami dostarczania wartości.

Wszechobecność urządzeń mobilnych, w szczególności smartphone’ów i tabletów powoduje zacierania granic i eliminację barier, w których znajdowali się dostawcy usług IT w odniesieniu do angażowania się i bycia blisko klientów. Zwiększające się potencjały wykonawcze, drzemiące w nowych technologiach upakowanych w formie serwerów, dostarczają świetnych możliwości do lepszego zagłębienia się w zebrane dane, a także ich analizę. W tym samym czasie wielkość danych, kontekst oraz stopień rozproszenia również dość znacząco wzrosły . Era portali społecznościowych zaowocowała nowymi metodami interakcji z klientami, a także sposobem, w jaki firmy IT słuchają i uczą się od klientów. Dodatkowo pojawienie się opcji korzystania z usług „na żądanie” za pośrednictwem chmury, czyni zasoby usługodawcy bardziej elastycznymi, umożliwiając tym samym lepszą kontrolę nad kosztami dużych aplikacji biznesowych dostarczanych w modelu SaaS (ang. Software as a Service). To wszystko powoduje, że wygenerowaliśmy sporą ilość danych (Big Data), z których być może uda się znaleźć dodatkowe źródła przychodów.

Big Data i Chmura – innowacyjność czy redukcja kosztów?

Te firmy, które skupiają się na wykorzystaniu IT by zwiększać swój profit (poprzez działania, na co raz to nowszych rynkach) z większą płynnością i efektywnością wykorzystują potencjał technologiczny w dostarczaniu wartości. Wynika to głównie z przyjętego modelu rozwoju lub transformacji. Z pewnością robią to z dużo większą łatwością niż organizacje IT, w których główna uwaga koncentruje się na redukcji kosztów, przy jednoczesnej próbie zachowania nacisku na rozwój nowych pro-duktów lub usług.

Tym samym, firmy zorientowane na rozwój na nowych rynkach, wykazują większą efektywność niż te, które próbują wykorzystać IT do stworzenia nowych produktów i znalezienia na nie nowych odbiorców. Z większą skutecznością przychodzi im również optymalizacja niezawodności oraz dopasowania do biznesu. Co jest natomiast zaskakujące – kierownictwo tych organizacji jest bardziej przekonana, co do zdolności redukowania swoich kosztów operacyjnych, niż w to działające w organizacjach zorientowanych jedynie na redukcję kosztów.

Big data - rosnące koszty
% respondentów, którzy uważają, że ich organizacja IT działa efektywnie lub bardzo efektywnie w kontekście realizacji celów biznesowych

Powyższe zestawienie sugeruje, że tradycyjne założenia dotyczące związku pomiędzy kosztem a poziomem innowacyjności (np. w kontekście Big Data), w odniesieniu do ponoszonych inwestycji, przestało tłumaczyć stan konieczny. Podnoszenie poziomów innowacyjności organizacji IT, utrzymanie lub wzrost tempa rozwoju i niezawodności przy jednoczesnym obniżaniu kosztów, stało się możliwe poprzez zorientowanie strategii IT bezpośrednio na innowacyjność. Wielu kierowników IT potwierdza konieczność zachowania odpowiedniego balansu pomiędzy kosztami, innowacyjnością i poszukiwaniem nowych dróg rozwiązań – Big Data, Chmura, EMM. Tym samym trzeba przyznać , że tak postawiony cel – jak korzystać z IT w bardziej efektywny sposób oraz jaki poziom inwestycji w innowacyjność utrzymać, by zrewolucjonizować organizację IT – staje się trudny do osiągnięcia.

Wszelkie inwestycje w IT odnosiły się do zwiększenia konkurencyjności wspieranego biznesu (wykorzystanie np. Big Data), sprawienia by ten był bardziej efektywny – a co za tym idzie, przy odpowiedniej perspektywie – może być krokiem w stronę innowacyjności. Perspektywa ta zależy od celów biznesowych i przyjętej strategii. Jednym z przykładów, które można byłoby przytoczyć w tym momencie to korporacyjny intranet. W odniesieniu do swoich pierwotnych założeń, powstał w celu zoptymalizowania wewnętrznej komunikacji w organizacji, realizowanej w głównej mierze za pośrednictwem poczty elektronicznej. Jednak z czasem intranet rozwijał się i ewaluował aż do postaci, w której personel może integrować go z wybranymi przez siebie modułami. Sposoby na mnogość personalizacji działań i zachowań tego rozwiązania, stanowi jego dobitne potwierdzenie.

Koszt ma jednak nadal duże znaczenie

Dla wielu firm skupienie się na kosztach (w tym kosztach usług IT) to cel nadrzędny. Mimo wszystko bardzo często organizacje IT pracują nad najnowszymi trendami – takimi jak chmura, urządzenia mobilne czy Big Data. Nie jest to jednak podyktowane potrzebą innowacyjności samej organizacji IT, lecz zmianami w biznesie i coraz to nowszymi wymaganiami i potrzebami biznesowymi. Jednak bardzo restrykcyjnie przestrzegane są koszty ponoszone w takich projektach.

Mimo, że celem strategicznym wielu organizacji IT nie jest wyszukiwanie innowacyjnych zastosowań technologii w IT, to taki stan rzeczy nie jest podyktowany brakiem środków na ten cel. Zwyczajnie wynika to z przyjętej strategii oraz zdefiniowanych celów. Te wyznaczane są w odniesieniu do minimalizowania kosztów IT, przy jednoczesnym zachowaniu jakości obsługi. Cele te są głównie stawiane przez CFO, który jest ponad CIO w strukturze w wielu organizacjach.

Bliższa współpraca w górnej warstwie organizacji

Zachodzące możliwości transformacji w IT czy trendy takie jak Big Data otwierają przed CIO szansę na odgrywanie zdecydowanie większej roli w kształtowanie strategii IT, niż to miało miejsce do tej pory. Dzięki temu większa koncentracja powinna skupić się na dostarczaniu prawdziwej wartości dla biznesu, a nie na utrzymaniu obecnych usług w niezmienionej formie. By tak się stało, potrzebna jest zmiana w sposobie zarządzania IT i jego funkcjonowania na najwyższych szczeblach. Dowodzą temu wyniki podkreślające ogólny brak zrozumienia strategii biznesowej przez część z CIO. 46% CEO i CFO pozytywnie oceniło CIO w kontekście zrozumienia biznesu, a takżetylko 44% rozumie ryzyko związane z użyciem nowych technologii IT.

sm3-3-min

Dla wielu CIO wyzwaniem może być samo ponowne przeanalizowanie projektów i sposobu działania ich organizacji IT, mimo że zgadzają się z taką koniecznością. W wielu organizacjach, zarówno CFO, CEO i CIO widzi się potrzebę zmian w funkcjonowaniu działów IT. Kością niezgody może być debata o to, jakim zmianom nadawać jakie priorytety , a także o to nad czym w szczególności powinno się skupić. Wyniki tej samej ankiety wskazały, że 40% CEO i CFO widzi problem oddalenia IT od biznesu, przy czym 28% CIO się z tym zgadza. Jednocześnie 33% CIO uważa, że główny nacisk powinien zostać położony na rozwój produktów i usług, z czym zgadza się jedynie 20% CEO i CFO.

W kontekście nadchodzących szans i zmian technologicznych , organizacja musi nauczyć się współpracować na szczeblu wysokiego kierownictwa, zapewniając tym samym bliski związek i kontakt z biznesem. Jednym ze sposób na osiągnięcie tego, jest stworzenie zespołu zarządzającego, w skład którego wchodzą kierownicy IT oraz ludzie z biznesu. Przykładem tak działającej, w pełni efektywnej struktury, może być firma FedEx. Od ponad 10 lat przedsiębiorstwo to posiada komitet IT, biorący udział w posiedzeniach zarządu. Na każdym posiedzeniu komitet ten dostarcza informacji o nowych trendach w IT i przedstawia sposoby innowacyjnego wykorzystania technologii. Dodatkowo na bieżąco wyjaśnia ,jak ponoszone wydatki na IT wspierają strategię biznesową i pomagają realizować zamierzone cele biznesowe.

Niewiele firm może pochwalić się takimi relacjami z biznesem, gdzie IT traktowane jest jako motor i faktyczne ogniwo biznesowe. Pomimo tego 81% ankietowanych osób twierdzi, że ich organizacja IT znalazła sposób na to, by CIO odgrywał centralną rolę w budowaniu strategii, podczas gdy 51% osób uważa, że CI odgrywa główną rolę w procesie budowy strategii IT.

Są również firmy, w których CIO jest zupełnie marginalizowany. W przypadku 16% CIO są co najwyżej konsultowani w kwestiach strategii IT. Oznacza to, że są jedynie egzekutorami działań, zaplanowanych przez inne osoby w organizacji. Nawet jeżeli są już angażowani, to i tak główna ich koncentracja skupia się na zapewnieniu „stabilnego zaplecza” w IT, a nie na generowaniu wartości. Nieco ponad jednej trzeciej liczby CIO skupia się na znalezieniu nowych produktów i usług lub ulepszaniu już istniejących.

big-data-role-cio

Kombinacja nowych możliwości (chociażby Big Data) wraz z ciągle rosnącym zapotrzebowaniem na innowacyjne podejście do wykorzystania IT dla wielu organizacji okazuje się być katalizatorem zmian. Dostrzegają one potencjał i sposób na oderwanie się od tradycyjnego podejścia do biznesu i są w stanie w nowy, zmieniony sposób spojrzeć na funkcje IT. Widzą, jak można przy tym obniżać koszty lub tworzyć nowe rynki zbytu. Niektóre organizacje jedynie eksperymentują i sprawdzają, jak te wszystkie technologie mogą ze sobą współgrać. Jedno jest pewne – trzeba z nimi pracować by móc dostarczać wartość.

Kluczowym pytaniem wydaje się być tutaj szybkości, z jaką organizacje IT przyswoją technologie i będą w stanie wykorzystywać je w sposób efektywny. To w głównej mierze będzie zależeć od dyrektorów IT – którzy w mniejszym lub większym stopniu będą w stanie wytłumaczyć wartości i korzyści dla biznesu płynące z wykorzystania nowych technologii.